Deklaracja dostępności serwisu Zespół Przedszkoli Nr 3 w Białymstoku

Zespół Przedszkoli nr 3 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Zespół Przedszkoli Nr 3 w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespół Przedszkoli Nr 3 w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

niektóre zdjęcia nie posiadają tekstów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-12-12. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-02-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioleta Głowa, adres poczty elektronicznej zp3@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 856513668. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku

Wierzbowa 21A, 15-746 Białystok

Wejścia do budynku głównego Przedszkola Samorządowego Nr 28, Przedszkola Samorządowego Nr 29 i Przedszkola Samorządowego Nr 44 umożliwiają swobodny dostęp osobom poruszającym się na wózku. Wejścia przedszkoli wyposażone są w podjazd dla wózków inwalidzkich i umożliwiają swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo, seniorom, osobom z dziećmi i ciężarnym. Korytarze przedszkoli mają minimalną szerokość większą niż 2 m. Schody nie są dostępne architektonicznie, a budynki przedszkoli nie są wyposażone w windy. Przy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 28 jest dostępne jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do budynku przedszkoli można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przedszkole Samorządowe Nr 29 w Białymstoku

Władysława Broniewskiego 25, 15-748 Białystok

Wejścia do budynku głównego Przedszkola Samorządowego Nr 28, Przedszkola Samorządowego Nr 29 i Przedszkola Samorządowego Nr 44 umożliwiają swobodny dostęp osobom poruszającym się na wózku. Wejścia przedszkoli wyposażone są w podjazd dla wózków inwalidzkich i umożliwiają swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo, seniorom, osobom z dziećmi i ciężarnym. Korytarze przedszkoli mają minimalną szerokość większą niż 2 m. Schody nie są dostępne architektonicznie, a budynki przedszkoli nie są wyposażone w windy. Przy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 28 jest dostępne jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do budynku przedszkoli można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na mi

Powrót na początek strony